Regulamin

 

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA UMÓW O KORZYSTANIE Z USŁUG KLUBU KDK CENTRUM FITNESS Z SIEDZIBĄ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego i określa prawa i obowiązki członków Klubu KDK Centrum Fitness w Gorzowie Wlkp., z siedzibą w Gorzowie Wlkp., zwaną dalej Klubem. Regulamin jest integralną częścią „Umowy o korzystanie z usług Klubu KDK Centrum Fitness” zwanej dalej Umową.
2. Z usług oferowanych w Klubie mają prawo korzystać osoby, zwane dalej Członkami Klubu, które zawarły Umowę z Klubem i w związku z tym posiadają ważną Kartę Członkowską na świadczenie usług, dokonały stosownych opłat oraz złożyły oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach i braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych.
3. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają odpowiednie zastosowanie do osób korzystających z usług Klubu na podstawie programu MultiSport lub innych podobnych programów, na zasadach określonych w umowach zawartych pomiędzy Klubem a podmiotami oferującymi te programy.

§ 2. Członkostwo Klubu

1. Do korzystania z usług oferowanych w Klubie uprawnieni są wyłącznie jego członkowie, którzy uprzednio podpisali Umowę.
2. Wraz z zawarciem umowy, na okres jej trwania, Klient otrzymuję Kartę, która stanowi dowód zawarcia umowy.
3. Członkiem Klubu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba małoletnia, która ukończyła 16 rok życia, może zostać członkiem Klubu za pisemną zgodą przedstawicieli ustawowych lub opiekuna.
4. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy o świadczenie usług bez podania przyczyny.
5.Członkowie Klubu zobowiązani są do okazywania swojej Karty za każdym razem kiedy wchodzą do Klubu. Personel Klubu ma prawo odmówić wstępu na teren Klubu osobom, o ile nie okażą one karty członkowskiej.
6. Wydana Klientowi Karta jest kartą imienną, która nie może być przekazywana ani wykorzystywana przez osobę nie wskazaną w jej treści.
7. Karta z dokonaną opłatą, stosownie do zapisów § 5 Regulaminu, uprawnia do korzystania z usług dostępnych w Klubie, określonych w § 3 lit. a lub b Regulaminu – w zakresie posiadanych uprawnień wynikających z Umowy.
8. W przypadku utraty lub zniszczenia Karty, o której mowa powyżej, Członek Klubu ma obowiązek zawiadomić recepcję Klubu, w terminie 7 dni od daty takiego zdarzenia. Wydanie nowej Karty nastąpi po uiszczeniu opłaty w wysokości 50 zł oraz ustaleniu danych osobowych zgłaszającego.
9. Organizatorowi przysługuję prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia jej postanowień lub postanowień Regulaminu Klubu przez Klienta. W przypadku tym Klientowi nie przysługuje prawo do żądania zwrotu opłaty za okres od zawarcia umowy do dnia złożenia oświadczenia przez Organizatora o jej wypowiedzeniu.
10. W przypadku niezdolności do ćwiczeń fizycznych, spowodowanej złym stanem zdrowi, istnieje możliwość zawieszenie karty i przedłużenia umowy o świadczenie usług o okres nieaktywności. Warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest dostarczenie Organizatorowi odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego w terminie 7 dni od zaistniałego zdarzenia.
11. Członek Klubu ma możliwość zawieszenia i wydłużenia członkostwa maksymalnie do 30 dni bez podania przyczyny. Warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest dostarczenie Organizatorowi, pisemnej prośby o zawieszenie członkostwa na wskazany okres. Zawieszenie członkostwa nie jest jednoznaczne z zawieszeniem opłat za członkostwo, wynikających z Umowy. Za okres wydłużenia nie pobiera się dodatkowej opłaty.
12. Członek Klubu może przenieść uprawnienia wynikające z Umowy na rzecz innej osoby, po uprzednim pisemnym poinformowaniu Klubu i uzyskaniu zgody Klubu na przepisanie Umowy. Opłata za dokonanie cesji praw wynikających z Umowy wynosi 100 zł.
13. Członkowie Klubu zobowiązani są do informowania Klubu o wszelkich zmianach adresów zamieszkania oraz adresów do korespondencji, w tym także adresów do korespondencji elektronicznej.
§ 3. Zasady korzystanie z usług
1. Korzystanie z Klubu możliwe jest we wszystkie dni w godzinach otwarcia Klubu, przy czym w zajęciach grupowych organizowanych w Klubie – zgodnie z terminarzem zajęć grupowych ustalonym w Klubie.
2. Klub jest otwarty w godzinach i dniach wskazanych na stronie internetowej Klubu www.kdkfitness.pl oraz w Recepcji Klubu.
3. Każdy Klient, korzystający z Klubu, zobowiązany jest przestrzegać zasad czystości oraz ogólnie przyjętych norm poprawnego zachowania. Klient w szczególności zobowiązany jest do:
– stosowania się do instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń Klubu oraz znajdujących się w nich urządzeń i przyrządów,
– dbania i poszanowania mienia znajdującego się w Klubie,
– opuszczenia sali ćwiczeń na 30 minut przed zamknięciem Klubu,
– noszenia zamiennego ubioru sportowego i zmiennego krytego obuwia sportowego przeznaczonego do ćwiczeń w salach Klubu, noszenia obuwia kąpielowego na gumowej, antypoślizgowej podeszwie w pomieszczeniach takich jak łazienki oraz pomieszczenia prysznicowe,
– używania w trakcie ćwiczeń na maszynach oraz matach ręczników,
– podporządkowania się zarządzeniom (ustnym lub pisemnym), poleceniom instruktorów (trenerów) i innych osób upoważnionych przez Klub.
4. Na terenie Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu, zażywania jakichkolwiek środków dopingujących, odurzających i narkotyków.
5. Na terenie Klubu nie mogą przebywać zwierzęta.
6. Osoby naruszające zasady porządku w Klubie będą proszone o opuszczenie Klubu. W stosunku do osób naruszających zasady porządku zastosowanie znajduje § 2 ust. 9 Regulaminu.
7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Klubu stosowany jest monitoring.
8. Treningi Aerobiku prowadzone są w grupach przy minimalnej liczbie osób – 5, a treningi Programu Spinning przy minimalnej liczbie osób – 3 . Trening Aerobic i programu Spinning mogą zostać odwołane w przypadku, gdy liczba osób zainteresowanych będzie mniejsza niż wskazana powyżej. O odwołaniu zajęć Organizator powiadomi Klienta telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Organizator może usunąć z terminarza zajęć grupowych poszczególne Treningi Grupowe i Programu Spinning oraz dokonać zmiany terminu prowadzenia treningów po wcześniejszym powiadomieniu o tym Klientów pocztą elektroniczną lub poprzez zamieszczenie stosownej informacji w recepcji Klubu oraz na stronie internetowej www.kdkfitness.pl.
9. Na terenie klubu KDK Fitness uprawnieni do prowadzenia treningów personalnych są wyłącznie trenerzy zatrudnieni przez KDK Fitness, ubrani w odpowiedni strój treningowy z logo Klubu i widniejącym na stroju imieniem, a których dane są dodatkowo wskazane są na stronie internetowej Klubu oraz na liście wywieszonej w recepcji Klubu. Klub nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne skutku udziału w treningach prowadzonych przez klientów lub osoby trzecie. Tacy klienci będą usuwani z Klubu bez możliwości odzyskania środków za opłacony karnet.

§ 4. Opłaty

1. W przypadku opłat jednorazowych płatność może być dokonana w recepcji Klubu gotówką lub kartą płatniczą/kredytową w chwili podpisania Umowy, jak również przelewem na rachunek bankowy Organizatora w terminie 7 dni od podpisania Umowy. Uprawnienie Członka Klubu wskazane w Umowie oraz niniejszym regulaminie wchodzą w życie w momencie dokonania płatności.
2. W przypadku opóźnienia w płatności należności wynikających z Umowy oraz Regulaminu wszelkie uprawnienia Członka Klubu wynikające z w/w umowy oraz regulaminu zostają automatycznie zawieszone do momentu dokonania zaległych płatności.
3. Cennik za usługi jest ustalany przez Organizatora. Zmiana cennika po zawarciu/przedłużeniu umowy, nie upoważnia Klienta do żądania obniżenia wcześniej określonej dla niego opłaty i przez czas trwania tej umowy wiąże go opłata w wysokości określonej w cenniku obowiązującym w dacie zawarcia/przedłużenia umowy.
4. Organizator nie zwraca pieniędzy, za opłaconą, a związaną z umową o świadczenie usług, kartę-niewykorzystaną przez Klienta z przyczyn niezależnych od Organizatora czy też Klubu.

§ 5. Warunki zdrowotne wymagane dla udziału w zajęciach w Klubie i możliwości korzystania z siłowni

1. Korzystać z urządzeń w siłowni Klubu, jak też brać udział w zajęciach Klubu, mogą tylko ci Członkowi Klubu, którzy złożyli oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach i braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych.
2. W przypadku wystąpienia u Członka Klubu skaleczeń, zakażenia lub dolegliwości, które mogą być zagrożeniem dla pozostałych Członków Klubu, Instruktor (trener) Klubu ma prawo ograniczyć lub zakazać Członkowi Klubu korzystania z urządzeń lub uczestniczenia w zajęciach.
3. Klub nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała, rozstrój, pogorszenie stanu zdrowia i inne wypadki, zaistniałe u Członka Klubu podczas korzystania przez niego z usług dostępnych w Klubie nie powstałych z winy Klubu.
4. Klub może ograniczyć dostęp do niektórych urządzeń i wyposażenia Klubu bez podania przyczyny.
§ 6. Mienie Klienta
1. Na czas pobytu w Klubie Członkowi Klubu udostępniona zostanie szafka odzieżowa znajdująca się w szatni Klubu zamykana na kluczyk. Przed wyjściem z Klubu Członek Klubu ma obowiązek oddać kluczyk szafki odzieżowej personelowi recepcji
2. Członek Klubu ma obowiązek przechowywania rzeczy wyłącznie w szafce, o której mowa powyżej. Szafka udostępniona Członkowi Klubu może być przez niego wykorzystywana wyłącznie w godzinach otwarcia Klubu.
3. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wniesione przez Członka Klubu na teren Klubu.
4. Zniszczenie lub zagubienie kluczyka do szafki zgłasza się w recepcji Klubu. Wydanie nowego kluczyka nastąpi po uiszczeniu opłaty w wysokości 50 zł.
§ 7. Postanowienia końcowe
1. Instruktorzy oraz obsługa recepcji Klubu sprawują nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu. Wszelkie skargi, wnioski, propozycje dotyczące działalności Klubu można zgłaszać wysyłając wiadomość email na adres biuro@kdkfitness.pl
2. Zmiany Regulaminu podaje się niezwłocznie do wiadomości poprzez wywieszenie ich treści w recepcji Klubu lub na stronie internetowej www.kdkfitness.pl .
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

REGULAMIN PŁYWALNI

1. Korzystanie z pływalni dozwolone jest dla osób pełnoletnich, które nie ukończyły 18 roku życia mogą korzystać z pływalni jedynie pod opieką rodziców.
2. Kąpiel dozwolona jest jedynie w czystym stroju kąpielowym.
3. Przed kąpielom w basenie konieczne jest staranne umycie całego ciała z użyciem mydła (zabrania się używania środków myjących w szklanych opakowaniach).
4. Przed wejściem do hali basenu należy bezwzględnie przejść przez brodzik z płynem dezynfekującym.
5. Osoby przebywające na pływalni zobowiązane sa do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom obsługi (pracownik ma prawo do kontroli oceny higieny osobistej oraz czystości strojów).
6. Grupy szkolne (max. 15 osób) mogą przebywać na hali basenowej wyłącznie pod nadzorem opiekuna i ratownika.
7. Zabrania się:
a) korzystania z pływali osobom ze zmianami dermatologicznymi i widocznymi objawami chorób górnych dróg oddechowych,
b) spożywania posiłków (w tym żucia gumy) w hali pływalni,
c) skakania do wody,
d) wrzucania do wody innych użytkowników basenu

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAUNY

Przed wejściem do Sauny należy zapoznać się z regulaminem. Należy bezwzględnie stosować się regulaminu, instrukcji użytkowania urządzeń, poleceń i informacji. Opłata za Saunę 20 zł za 90 minut maksymalnego ogólnego czasu pobytu. Minimalna ilość osób w saunie 2, maksymalna 6 z uwagi na komfort sesji.

Osoby, które cierpią na takie schorzenia jak:

– choroby serca, nadciśnienie,choroby naczyń krwionośnych,
– klaustrofobia, epilepsja, stany reumatyczne, nowotwory, ostre infekcje, stany astmatyczne,
– kobiety w okresie ciąży, stanie menstruacji,
– osoby osłabione

OSOBOM TYM NIE ZALECA SIĘ KORZYSTANIA Z SAUNY, KAŻDY KORZYSTA Z SAUNY NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ!

 • Przebywanie na saunie osób poniżej 16 roku życia tylko pod opieką osoby pełnoletniej, opiekuna prawnego lub trenera odpowiedzialnego za swoich zawodników,
 • Sauna osiąga tem. max 110 i jest sauną suchą,
 • Regulacja temperatury,wilgotności należy do obsługi
Zabrania się
 • samodzielnego dokonywania zmian parametrów sterownika, polewania wodą kamieni,
 • wykonywania zabiegów kosmetycznych,wnoszenia jedzenia ,napoi alkoholowych,naczyń i innych przedmiotów,
 • palenia tytoniu, w tym e-papierosów,
 • nieobyczajnego zachowania lub zachowania uznanego powrzechnie za nieprzyzwoite lub obraźliwe,
 • hałasu,
 • wszelkiej dewastacji wyposażenia,
Podczas sesji w saunie należy
 • zażyć kąpieli prysznicowej,
 • dokładnie umyć ciało, osuszyć
 • obowiązkowo używać rozłożony ręcznik aby żadna część ciała nie stykała się z powierzchnią siedziska

Osoby naruszające Regulamin będą wyproszone z obiektu bez prawa zwrotu uiszczonej opłaty.